top of page

Därför ska du mäta för att skapa en inkluderande arbetsplats.

Oavsett vad du drömmer om eller strävar mot så behöver du veta var du befinner dig just nu och vilka förutsättningar du har. Säg att du vill till toppen av ett berg så är det bra att förstå om du är 10 meter från målet och enbart behöver ett par bra skor eller om du till och med befinner dig i ett annat land och först behöver flyga till rätt land, ta tåget till rätt stad och sen gå några mil innan du når foten av berget. Vilken packning ska du ha med dig, vilken träning kan du behöva göra innan? Ja, vilket är ditt nuläge och vad behöver du?Vi märker att många företag förstått vikten av att jobba med inkludering och jämställdhet men de vet inte riktigt varför och framförallt vet de inte var de befinner sig just nu. Det är svårt att veta vilken karta man behöver om man inte ens vet i vilket land man är. På samma sätt är det en onödig ansträngning att ta sig an de här frågorna om man inte tagit reda på nuläget. Hur upplever de anställda det, vilka områden funkar bra och vilka frågor behöver mer uppmärksamhet? Du behöver få koll på läget.


Därför vill vi mäta och ta fram en nulägesanalys!


Att mäta är ett kraftfullt verktyg som ger oss möjligheten att skapa tydlighet och svart på vitt-resultat när vi arbetar för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det är genom att mäta och utvärdera våra framsteg som vi kan förstå var vi befinner oss och hur vi kan fortsätta att förbättra oss. Så varför är det så viktigt att mäta?


Mätningar ger oss en objektiv bild av nuläget. Genom att genomföra noggranna nulägesanalyser kan vi få en klar och tydlig bild av hur väl vi lyckas med jämställdhet och inkludering i vårt företag. Det handlar inte bara om att få en överblick över våra styrkor och svagheter, utan också om att få en förståelse för de områden där vi behöver förbättras. Genom att ha mätbara resultat kan vi ta itu med eventuella brister på ett strukturerat och målinriktat sätt.


Mätningar skapar ansvarighet. När vi har mätbara resultat framför oss blir det tydligt vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Det ger oss en möjlighet att sätta upp tydliga mål och strategier för att främja jämställdhet och inkludering. Genom att följa upp dessa mål och dela resultaten med hela organisationen skapar vi en kultur av ansvarighet och engagemang. Mätningar blir ett verktyg för att hålla oss själva ansvariga och sträva efter kontinuerlig förbättring.


Mätningar ger oss insikt och kunskap. Genom att samla in och analysera data får vi en djupare förståelse för våra anställdas behov, erfarenheter och förväntningar. Det hjälper oss att identifiera eventuella hinder eller utmaningar som kan påverka deras trivsel och prestation. Genom att förstå dessa insikter kan vi ta fram strategier och initiativ som främjar en inkluderande arbetsplats. Mätningar ger oss verktygen för att fatta välgrundade beslut och forma vårt arbete utifrån de faktiska behoven.


Mätningar ger oss möjligheten att fira framsteg. När vi mäter och utvärderar våra insatser kan vi också se de framsteg vi gör. Det ger oss möjligheten att fira och uppmärksamma de positiva förändringar som sker i vår organisation. Att kunna visa upp konkreta resultat förbättrar inte bara vår arbetsplatskultur, utan det ger också motivation och drivkraft för att fortsätta vår strävan mot en inkluderande och modern arbetsplats.
Sammanfattningsvis är mätningar avgörande för att skapa en inkluderande arbetsplats. De ger oss mätbarhet, tydlighet och svart på vitt-resultat. Genom att mäta och utvärdera kan vi förstå nuläget, skapa ansvarighet, få insikt och kunskap samt fira våra framsteg. Det är genom att använda mätningar som vi vet var vi befinner oss så att vi ta med rätt packning på resan mot att skapa en arbetsplats där alla trivs, utvecklas och känner sig välkomna.


We Exist AB är experter inom inkludering och att attrahera personal. Vår mission är att hjälpa företag attrahera, hitta och behålla personal med fokus på jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Vår We Exist Screening hjälper företag få koll på sitt nuläge och vad de behöver göra för att nå sina mål. Vad behöver du?

Comments


bottom of page